P' TIKE
Tutor
พี่ไท้ ประวัติการศึกษา
-ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ที่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
-จบปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เกรดเฉลี่ย 4.00)

ประสบการณ์การสอน
-ผู้สอนวิชาเคมีทั้วไป ในโครงการพี่สอนน้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผู้สอนวิชาเคมีและฟิสิกส์ ในค่าย FE camp ครั้งที่ 5-8 ซึ่งเป็นค่ายติว PAT3 โดยเฉพาะให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-ผู้สอนวิชาเคมี ในค่ายอาสา "ค่ายฟันเฟือง" ให้กับนักเรียนมัธยมปลายในต่างจังหวัด
รายการคอร์สของติวเตอร์
Foto
READ MORE

PAT 3 พื้นฐานวิศวะ

**ทุกคอร์สเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้จากที่บ้านผ่านคอมพิวเตอร์, tablet หรือ sma...